Jon Kihlmans doktorsavhandling behandlar köprättens felregler

Den köprättsliga felbedömningen utgår från köparens förväntningar om avtalsföremålets beskaffenhet och görs i första hand objektivt, dvs. oberoende av om säljaren har varit medveten om förväntningarna. Avhandlingens första del behandlar den objektiva normen för felbedömningen. Utgångspunkten för bedömningen är vilka förväntningar som kan sägas vara befogade mot bakgrund av hur avtalsföremålet har beskrivits och omständigheterna kring avtalet. Med lagstiftningens utgångspunkt finns det ingen anledning att skilja felbedömningen vid köp av lös egendom från den vid köp av fast egendom. Eftersom felbedömningen sålunda är principiellt oberoende av avtalsföremålets art, behandlas såväl köp av lös som fast egendom.

Avhandlingens andra del behandlar betydelsen av den enskilda säljarens vetskap om köparens förväntningar eller om deras objekt. En sådan prövning är onödig när köparens förväntningar skyddas redan på objektiv grund. Den behöver därför bara göras när fråga är om eventuellt skydd av köparens i och för sig obefogade förväntningar. Identiska fakta synes i dessa fall kunna leda till antingen ogiltighet eller till att avtalsföremålet befinns vara felaktigt. En stor del av avhandlingens andra del ägnas därför frågan vad ogiltighet är och hur ogiltighetsregler förhåller sig till regler om kontraktsbrott.

Avhandlingen behandlar i första hand svensk rätt. Svensk obligationsrätt har emellertid åtskilligt gemensamt med övrig nordisk obligationsrätt. Detta har föranlett omfattande bruk av nordiskt källmaterial. Köplagens felregler har stora likheter med vad som förekommer i Förenta Nationernas köplagskonvention (CISG). Rättskällor om CISG har därför också beaktats.

Jon Kihlmans avhandling finns i sin helhet pdf här.

 

Submit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Skriv utE-post

Avtalsrätt.com

Advokat, jur. dr Jon Kihlman | Västra Trädgårdsgatan 15 | 111 53 Stockholm | + 46 70 742 60 12 | jon@avtalsratt.com